CRONO-GRID

CRONO – GRID je tkaná geomříž vyrobená z kvalitních vysokopevnostních polyesterových vláken s ochranným nánosem z PVC za účelem ochrany proti biodegradaci a napadením kyselinami a alkáliemi.

Geomříže patří mezi geosyntetika, která plní v zemní konstrukci výztužnou funkci. Geomříže jsou tvořeny rovinnou polymerní strukturou, a to systémem vzájemně na sebe kolmých tahových podélných a příčných žeber, které mohou být v průsečíku spojeny svařením, lepením anebo provázáním, čímž se tvoří obvykle oka o velikosti 10 – 100 mm. Zemina a další materiály tak mohou proniknout do geomříží a zaklínit se v ní.

Dělení

Jednoosé – výrazně převládá pevnost v jednom směru
Dvouosé příčná a podélná pevnost je prakticky stejná

Použití

Geomříže patří mezi geosyntetika, která plní v zemní konstrukci výztužnou funkci.

Geomříže se používají k vyztužení a stabilizaci silničního a železničního tělesa, stabilizaci strmých svahů, konstrukci opěrných zdí a mostních opěr, stabilizaci podkladních vrstev a podloží.

Zeminy mají malou pevnost v tahu a tím nízkou schopnost přenášet tahová napětí, která v konstrukci vznikají. Tahové síly je možné zachytit a přenést mimo jiné pomocí výztužných geomříží.

Pro správnou funkci je nutné:

  • nízké protažení při namáhání,
  • vysoká hodnota pevnosti (při 2% protažení),
  • výběr výztuhy podle druhu použité zeminy v konstrukci.

Ke stažení